Tek Pencere Sistemi – SPK

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 73421605-106.05
Konu : Tek Pencere Sistemi – SPK
GENELGE
(2016/1 )
20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük
Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde
Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere
Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Sermaye Piyasası Kurulu
arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır.
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60’ncı maddesinin 2/b fıkrası “Gümrük beyanı bilgisayar
veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken
belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler
gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir” hükmünü
amirdir.
Bu kapsamda, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde 44 no’lu alanında beyan
edilen, 2016/1 sayılı ithalat Tebliğinin 19. maddesine istinaden düzenlenen SPK Uygunluk
Yazısının 20.01.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına
alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.
1- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının
değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0889 (TPS-SPK Uygunluk Yazısı) belge kodlu izin
belgesi Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.
2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere Sistemi tarafından
verilecek 20 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No:
16746278360889000001/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu
kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.
3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt
ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması
durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması
mümkün bulunmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar