Tek Pencere Sistemi – KTB

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 73421605-106.05
Konu : Tek Pencere Sistemi – KTB
GENELGE
(2016/3 )
20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük
Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde
Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere
Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı
(Telif Hakları Genel Müdürlüğü) arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik
teknik çalışmalar tamamlanmıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60’ncı maddesinin 2/b
fıkrası “Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi
beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu
durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince
muhafaza edilir” hükmünü amirdir.
Bu kapsamda, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde 44 no’lu alanında beyan
edilen, 2013/5260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Kültür ve Turizm Bakanlığı
(Telif Hakları Genel Müdürlüğü) tarafından düzenlenen Kültür Fonu veya Kültür Fonu
Kapsam Dışı Yazısı belgelerinin 20.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge
uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması
gerekmektedir.
1- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının
değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0888 (TPS- Kültür Fonu) ve 0904(TPS-Kültür Fonu
Kapsam Dışı) kodlu belgeler Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.
2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere Sistemi tarafından
verilecek 20 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No:
16746278360889000001/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu
kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.
3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Kültür ve Turizm Bakanlığı (Telif Hakları Genel
Müdürlüğü) tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden,
beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük
işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek
Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar