Antrepolarda Elleçleme

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 40216608-131.04
Konu : Antrepolarda Elleçleme
DAĞITIM YERLERİNEDumlupınar Blv. Universiteler Mah. No: 151 Çankaya Ankara
Tel:0312 449 31 50-57 Fax:0312 449 31 01
Bilgi İçin: Antrepo ve Serbest Bölgeler Dairesi
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 40216608-131.04
Konu : Antrepolarda Elleçleme
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi: 12.02.2016 tarih ve 13825303 sayılı yazımız.
İlgide kayıtlı yazımızda özetle; bağlantı gümrük idarelerinizde, serbest dolaşımda
olmayan eşya ile serbest dolaşımda olan eşya karıştırılarak insani yardım kolilerinin
oluşturulması konusu da dahil olmak üzere, mevzuatımızda antrepoda veya antrepo dışında
elleçleme faaliyeti olarak yer verilen tüm hususlar konusunda karşılaşılan sorun ve çözüm
önerilerinin bildirilmesi istenilmiş, tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden cevaben
alınan muhtelif tarih ve sayılı yazılarda konuya ilişkin görüş ve değerlendirmelere yer
verilmiştir.
Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının
ilk paragrafı; “İthal eşyası, iyi korunmaları, görünüşlerinin veya pazarlama kalitelerinin
geliştirilmesi ya da dağıtım veya yeniden satışa hazırlanmaları yönünden yönetmelikle
belirlenen mutat elleçleme işlemlerine tabi tutulabilir.”; hükmünü amir olup, Kanunun 3 üncü
maddesinin (22) no.lu bendinde ise; “elleçleme” deyimi, gümrük gözetimi altındaki eşyanın
asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük
kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması,
karıştırılması ve benzeri işlemler olarak tanımlanmıştır.
Konuyla ilgili olarak, Gümrük Yönetmeliğinin 334 üncü maddesinin 1 inci fıkrası: ”
Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, serbest dolaşımda bulunmayan eşya
için gümrük idarelerince ek-63’te belirtilen elleçleme faaliyetlerine izin verilebilir.”
“Elleçleme İşlemleri İçin Başvuru” başlıklı 335 inci maddesinin 1 inci fıkrası;
”Elleçleme izin başvuruları denetleyici gümrük idaresine yazılı olarak ve her olay için
münferiden yapılır. Bu başvuru, yapılacak işlemleri ve gümrük antrepo rejimi hükümlerinin
uygulanması için gerekli bütün ayrıntıları içermek zorundadır. Başvuru, idare amirince uygun
bulunduğu takdirde gerekli izin verilir.”
Yönetmeliğin 63 no’lu ekinin 1. paragrafında; “Aksi belirtilmedikçe, aşağıda belirtilen
elleçleme faaliyetlerinden hiçbiri sekizli tarife pozisyonunun değişmesine neden olmamalıdır.
Gümrük idareleri, faaliyetin suiistimal hallerine yol açmasının muhtemel olduğu durumlarda,
aşağıda belirtilen elleçleme faaliyetlerine izin vermezler.” hükümleri yer almaktadır.
Söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde antrepolarda gerçekleştirilmesi planlanan
münferit elleçleme işlemleri ile ilgili olarak denetleyici gümrük idaresine yapılan başvuru, söz
konusu idare tarafından talebin Ek63’te yer alan faaliyetler arasında bulunup bulunmadığı,
sekizli tarife pozisyonunun değişmesine neden olup olmadığı ve söz konusu faaliyetin
suiistimal edilip edilemeyeceği, rejimin uygulamasını olumsuz etkileyip etkilemediği, eşya
üzerindeki gümrük gözetim ve denetimini zafiyete düşürüp düşürmediği gibi hususlar göz
önünde bulundurularak neticelendirilir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 0cb9a463-ac5f-4d25-82ba-bf988cb74f3e kodu ile erişebilirsiniz.
BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.
Dumlupınar Blv. Universiteler Mah. No: 151 Çankaya Ankara
Tel:0312 449 31 50-57 Fax:0312 449 31 01
Bilgi İçin: Antrepo ve Serbest Bölgeler Dairesi
Diğer taraftan Yönetmeliğin 335 inci maddesinin 3 üncü fıkrası ise; “Antrepo işletme
izin belgesinde elleçleme işlemlerinin gösterildiği durumlarda izin belgesine; elleçlemeye
konu eşya ile ilgili olarak eşyanın mahiyeti, cinsi ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ile
ilgili bilgileri içeren liste eklenir. Bu durumda, antrepoda veya geçici çıkış yapılmak suretiyle
antrepo dışında gerçekleştirilecek elleçleme işlemlerinde; ilgili antrepo beyannamesi
hakkında denetleyici gümrük idaresine bilgi verilmesi yeterli olup ayrıca elleçleme izni
alınması gerekmez.” hükmünü amirdir.
Söz konusu madde ile; aynı antrepoda aynı eşyaya ilişkin sürekli tekrarlanan elleçleme
faaliyetleri ile ilgili olarak gerek mükelleflerce Yönetmeliğin 335/1 nci madde kapsamında
elleçleme izin dilekçesi ile başvuru, gerekse denetleyici gümrük idarelerinin söz konusu
başvurunun cevaplanmasından kaynaklanan iş yükünün ve prosedürün azaltılması
amaçlanmıştır.
Diğer taraftan, Gümrük Yönetmeliğinin 335 inci ve 338/4 üncü maddeleri çerçevesinde
antrepo rejimine tabi eşyanın, rejimin uygulanmasını olumsuz etkilememe koşuluyla
elleçleme işlemi için antrepodan geçici olarak çıkarılması mümkündür. Antrepo dışında
gerçekleştirilecek elleçleme işlemleri ile ilgili olarak 2012/33 sayılı Genelge eki Rehberin
9.3.3 maddesinde de açıklamalarda bulunulmuştur.
Bununla birlikte, ilgi yazımıza cevaben alınan yazılarda; genel antrepolarda farklı
firmaların benzer eşyalarına aynı yer ve zamanda elleçleme işlemi yapılması durumunda
eşyaların karışması, değiştirilmesi, başka eşyalarda kullanılması vb. art niyetli durumların
oluşabilmesi, eşyanın muayene işlemleri tamamlanmadan elleçleme işlemine tabi tutulması,
elleçleme işlemine ilişkin YGM tarafından düzenlenen tespit raporu ibraz edilmeden eşyanın
ithalat işlemlerinin tamamlanması, antrepo dışında gerçekleştirilecek elleçleme işlemlerinde
eşyanın kontrolüne imkan olmaması gibi durumlardan bahsedilerek elleçleme işleminin
başlangıç ve sonlandırma işleminin antrepolarda görevli memurlar tarafından yerine
getirilmesi, elleçleme işleminin YGM ve memur gözetiminde yapılması, elleçleme işleminin
kamera görüntüsünün en net olduğu alanda yapılması, elleçleme yapılan alanın ayrı bir bölüm
olması, elleçleme yapılacak yerin gümrük idaresince belirli periyotlarla incelenmesi gibi
önerilere yer verildiği görülmüştür.
Söz konusu hususlarla ilgili olarak elleçleme başvurusu yapılan gümrük idarelerince;
– Elleçleme işleminin başlangıç ve sonlandırma işleminin antrepolarda görevli
memurlar tarafından yerine getirilebileceği, elleçleme işleminin YGM ve memur gözetiminde
yapılabileceği, elleçleme yapılacak yerin elleçleme öncesinde/esnasında kontrol edilebileceği,
elleçleme işleminin kamera ile izlenebilmesi için girişimde bulunabileceği,
– Yine eşyanın muayene edilmeden elleçleme işlemine başlanılmaması ve elleçleme
işlemine ilişkin YGM tespit raporu ibraz edilmeden eşyanın ithalatının yapılmaması için
işleticiye bildirimde bulunulabileceği,
– Yapılacak işlemle ilgili tereddüt olması halinde ilgili kurum veya kuruluştan görüş
alınabileceği,
– Ayrıca Yönetmeliğin 335/3. maddesi kapsamında izin belgesine eklenmesi istenilen
elleçleme başvuruları ile ilgili eşyanın kontrolüne imkan olmaması, rejimin uygulamasını
olumsuz etkilemesi, gümrük gözetim ve denetimine ilişkin tereddüt olması halinde elleçleme
izninin 335/3 kapsamında izin belgesine eklenmesi yerine münferit elleçleme izin
başvurusunda bulunulması ya da elleçleme izni verilmemesi yönünde talebin
sonuçlandırılabileceği,
– Diğer gerekli önlem ve tedbirin alınabileceği,
tabiidir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 0cb9a463-ac5f-4d25-82ba-bf988cb74f3e kodu ile erişebilirsiniz.
BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.
Dumlupınar Blv. Universiteler Mah. No: 151 Çankaya Ankara
Tel:0312 449 31 50-57 Fax:0312 449 31 01
Bilgi İçin: Antrepo ve Serbest Bölgeler Dairesi
Özetle, antrepoda veya antrepo dışında gerçekleştirilecek elleçleme faaliyetleri
denetleyici gümrük idaresinin iznine tabi olup, izin verilmesi durumunda da elleçleme
faaliyetinin idarenin gözetim ve denetiminde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu itibarla,
gümrük gözetim ve denetimini zaafa uğratabilecek, rejimin uygulamasını olumsuz etkileyecek
ya da suistimallere yol açabilecek durumlarla ilgili olarak denetleyici gümrük idaresince
elleçleme başvuru konusu eşya, yapılacak elleçleme faaliyeti ve faaliyetin yapılacağı yer, olay
bazında değerlendirilerek gerekli her türlü önlem ve tedbir alınabilecektir.
Diğer taraftan, yazılarınızda yer verilen ve yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında
açıklığa kavuşmadığı düşünülen antrepolarda veya antrepo dışındaki elleçleme faaliyetleri ile
ilgili uygulamada yaşanan sorunların Genel Müdürlüğümüze ayrıca bildirilmesi durumunda
gerekli değerlendirme yapılabilecektir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 0cb9a463-ac5f-4d25-82ba-bf988cb74f3e kodu ile erişebilirsiniz.
BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.
İlgi: 12.02.2016 tarih ve 13825303 sayılı yazımız.
İlgide kayıtlı yazımızda özetle; bağlantı gümrük idarelerinizde, serbest dolaşımda
olmayan eşya ile serbest dolaşımda olan eşya karıştırılarak insani yardım kolilerinin
oluşturulması konusu da dahil olmak üzere, mevzuatımızda antrepoda veya antrepo dışında
elleçleme faaliyeti olarak yer verilen tüm hususlar konusunda karşılaşılan sorun ve çözüm
önerilerinin bildirilmesi istenilmiş, tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden cevaben
alınan muhtelif tarih ve sayılı yazılarda konuya ilişkin görüş ve değerlendirmelere yer
verilmiştir.
Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının
ilk paragrafı; “İthal eşyası, iyi korunmaları, görünüşlerinin veya pazarlama kalitelerinin
geliştirilmesi ya da dağıtım veya yeniden satışa hazırlanmaları yönünden yönetmelikle
belirlenen mutat elleçleme işlemlerine tabi tutulabilir.”; hükmünü amir olup, Kanunun 3 üncü
maddesinin (22) no.lu bendinde ise; “elleçleme” deyimi, gümrük gözetimi altındaki eşyanın
asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük
kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması,
karıştırılması ve benzeri işlemler olarak tanımlanmıştır.
Konuyla ilgili olarak, Gümrük Yönetmeliğinin 334 üncü maddesinin 1 inci fıkrası: ”
Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, serbest dolaşımda bulunmayan eşya
için gümrük idarelerince ek-63’te belirtilen elleçleme faaliyetlerine izin verilebilir.”
“Elleçleme İşlemleri İçin Başvuru” başlıklı 335 inci maddesinin 1 inci fıkrası;
”Elleçleme izin başvuruları denetleyici gümrük idaresine yazılı olarak ve her olay için
münferiden yapılır. Bu başvuru, yapılacak işlemleri ve gümrük antrepo rejimi hükümlerinin
uygulanması için gerekli bütün ayrıntıları içermek zorundadır. Başvuru, idare amirince uygun
bulunduğu takdirde gerekli izin verilir.”
Yönetmeliğin 63 no’lu ekinin 1. paragrafında; “Aksi belirtilmedikçe, aşağıda belirtilen
elleçleme faaliyetlerinden hiçbiri sekizli tarife pozisyonunun değişmesine neden olmamalıdır.
Gümrük idareleri, faaliyetin suiistimal hallerine yol açmasının muhtemel olduğu durumlarda,
aşağıda belirtilen elleçleme faaliyetlerine izin vermezler.” hükümleri yer almaktadır.
Söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde antrepolarda gerçekleştirilmesi planlanan
münferit elleçleme işlemleri ile ilgili olarak denetleyici gümrük idaresine yapılan başvuru, söz
konusu idare tarafından talebin Ek63’te yer alan faaliyetler arasında bulunup bulunmadığı,
sekizli tarife pozisyonunun değişmesine neden olup olmadığı ve söz konusu faaliyetin
suiistimal edilip edilemeyeceği, rejimin uygulamasını olumsuz etkileyip etkilemediği, eşya
üzerindeki gümrük gözetim ve denetimini zafiyete düşürüp düşürmediği gibi hususlar göz
önünde bulundurularak neticelendirilir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 0cb9a463-ac5f-4d25-82ba-bf988cb74f3e kodu ile erişebilirsiniz.
BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.
Dumlupınar Blv. Universiteler Mah. No: 151 Çankaya Ankara
Tel:0312 449 31 50-57 Fax:0312 449 31 01
Bilgi İçin: Antrepo ve Serbest Bölgeler Dairesi
Diğer taraftan Yönetmeliğin 335 inci maddesinin 3 üncü fıkrası ise; “Antrepo işletme
izin belgesinde elleçleme işlemlerinin gösterildiği durumlarda izin belgesine; elleçlemeye
konu eşya ile ilgili olarak eşyanın mahiyeti, cinsi ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ile
ilgili bilgileri içeren liste eklenir. Bu durumda, antrepoda veya geçici çıkış yapılmak suretiyle
antrepo dışında gerçekleştirilecek elleçleme işlemlerinde; ilgili antrepo beyannamesi
hakkında denetleyici gümrük idaresine bilgi verilmesi yeterli olup ayrıca elleçleme izni
alınması gerekmez.” hükmünü amirdir.
Söz konusu madde ile; aynı antrepoda aynı eşyaya ilişkin sürekli tekrarlanan elleçleme
faaliyetleri ile ilgili olarak gerek mükelleflerce Yönetmeliğin 335/1 nci madde kapsamında
elleçleme izin dilekçesi ile başvuru, gerekse denetleyici gümrük idarelerinin söz konusu
başvurunun cevaplanmasından kaynaklanan iş yükünün ve prosedürün azaltılması
amaçlanmıştır.
Diğer taraftan, Gümrük Yönetmeliğinin 335 inci ve 338/4 üncü maddeleri çerçevesinde
antrepo rejimine tabi eşyanın, rejimin uygulanmasını olumsuz etkilememe koşuluyla
elleçleme işlemi için antrepodan geçici olarak çıkarılması mümkündür. Antrepo dışında
gerçekleştirilecek elleçleme işlemleri ile ilgili olarak 2012/33 sayılı Genelge eki Rehberin
9.3.3 maddesinde de açıklamalarda bulunulmuştur.
Bununla birlikte, ilgi yazımıza cevaben alınan yazılarda; genel antrepolarda farklı
firmaların benzer eşyalarına aynı yer ve zamanda elleçleme işlemi yapılması durumunda
eşyaların karışması, değiştirilmesi, başka eşyalarda kullanılması vb. art niyetli durumların
oluşabilmesi, eşyanın muayene işlemleri tamamlanmadan elleçleme işlemine tabi tutulması,
elleçleme işlemine ilişkin YGM tarafından düzenlenen tespit raporu ibraz edilmeden eşyanın
ithalat işlemlerinin tamamlanması, antrepo dışında gerçekleştirilecek elleçleme işlemlerinde
eşyanın kontrolüne imkan olmaması gibi durumlardan bahsedilerek elleçleme işleminin
başlangıç ve sonlandırma işleminin antrepolarda görevli memurlar tarafından yerine
getirilmesi, elleçleme işleminin YGM ve memur gözetiminde yapılması, elleçleme işleminin
kamera görüntüsünün en net olduğu alanda yapılması, elleçleme yapılan alanın ayrı bir bölüm
olması, elleçleme yapılacak yerin gümrük idaresince belirli periyotlarla incelenmesi gibi
önerilere yer verildiği görülmüştür.
Söz konusu hususlarla ilgili olarak elleçleme başvurusu yapılan gümrük idarelerince;
– Elleçleme işleminin başlangıç ve sonlandırma işleminin antrepolarda görevli
memurlar tarafından yerine getirilebileceği, elleçleme işleminin YGM ve memur gözetiminde
yapılabileceği, elleçleme yapılacak yerin elleçleme öncesinde/esnasında kontrol edilebileceği,
elleçleme işleminin kamera ile izlenebilmesi için girişimde bulunabileceği,
– Yine eşyanın muayene edilmeden elleçleme işlemine başlanılmaması ve elleçleme
işlemine ilişkin YGM tespit raporu ibraz edilmeden eşyanın ithalatının yapılmaması için
işleticiye bildirimde bulunulabileceği,
– Yapılacak işlemle ilgili tereddüt olması halinde ilgili kurum veya kuruluştan görüş
alınabileceği,
– Ayrıca Yönetmeliğin 335/3. maddesi kapsamında izin belgesine eklenmesi istenilen
elleçleme başvuruları ile ilgili eşyanın kontrolüne imkan olmaması, rejimin uygulamasını
olumsuz etkilemesi, gümrük gözetim ve denetimine ilişkin tereddüt olması halinde elleçleme
izninin 335/3 kapsamında izin belgesine eklenmesi yerine münferit elleçleme izin
başvurusunda bulunulması ya da elleçleme izni verilmemesi yönünde talebin
sonuçlandırılabileceği,
– Diğer gerekli önlem ve tedbirin alınabileceği,
tabiidir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 0cb9a463-ac5f-4d25-82ba-bf988cb74f3e kodu ile erişebilirsiniz.
BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.
Dumlupınar Blv. Universiteler Mah. No: 151 Çankaya Ankara
Tel:0312 449 31 50-57 Fax:0312 449 31 01
Bilgi İçin: Antrepo ve Serbest Bölgeler Dairesi
Özetle, antrepoda veya antrepo dışında gerçekleştirilecek elleçleme faaliyetleri
denetleyici gümrük idaresinin iznine tabi olup, izin verilmesi durumunda da elleçleme
faaliyetinin idarenin gözetim ve denetiminde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu itibarla,
gümrük gözetim ve denetimini zaafa uğratabilecek, rejimin uygulamasını olumsuz etkileyecek
ya da suistimallere yol açabilecek durumlarla ilgili olarak denetleyici gümrük idaresince
elleçleme başvuru konusu eşya, yapılacak elleçleme faaliyeti ve faaliyetin yapılacağı yer, olay
bazında değerlendirilerek gerekli her türlü önlem ve tedbir alınabilecektir.
Diğer taraftan, yazılarınızda yer verilen ve yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında
açıklığa kavuşmadığı düşünülen antrepolarda veya antrepo dışındaki elleçleme faaliyetleri ile
ilgili uygulamada yaşanan sorunların Genel Müdürlüğümüze ayrıca bildirilmesi durumunda
gerekli değerlendirme yapılabilecektir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 0cb9a463-ac5f-4d25-82ba-bf988cb74f3e kodu ile erişebilirsiniz.
BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.