Tek Pencere Sistemi – EB KSS

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 73421605-106.05
Konu : Tek Pencere Sistemi – EB KSS
GENELGE
(2016/6 )
20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük
Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde
Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere
Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Ekonomi Bakanlığı arasında
elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır. 4458
sayılı Gümrük Kanunu’nun 60’ncı maddesinin 2/b fıkrası “Gümrük beyanı bilgisayar veri
işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken
belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler
gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir” hükmünü
amirdir.
Bu kapsamda, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde 44 no’lu alanında beyan
edilen, “31/12/2015 tarihli ve 29579 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat:
(2016/1) sayılı Tebliğ’in Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Eki’nde yer alan kimyasal maddelerin
ithaline ilişkin 4. Kısım 4. Bölümü ” gereğince verilen belgelerin 17.02.2016 tarihinden
itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuş olup
aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.
1- Ekonomi Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının
değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0875 (TPS-KSS İthalat İzni) belge kodlu izin
belgeleri Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.
2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere Sistemi tarafından
verilecek 20 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No:
16545419880849000392/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu
kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.
3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Ekonomi Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza
doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak
imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge
içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün
bulunmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar